covid tax

הוראות מיסוי מקרקעין בימי הקורונה

הכאוס הכלכלי שנוצר עקב וירוס הקורונה, הביא את הממשלה לחשוב על דרכים שונות לנסות לתמרץ את הכלכלה. חלק מן המאמצים הללו נעשו על ידי שינויים בהוראות המס הנוגעות למיסוי מקרקעין, וזאת על מנת להגדיל נפח עסקאות נדל״ן בתנאים לא פשוטים של אי ודאות, וכן לנסות לגרום להכנסת כסף של משקיעים לשוק. להלן סקירה קצרה של שינויים מהותיים יחסית במישור של מיסוי מקרקעין.

הארכה של תקופת הפטור מתשלום מס שבח

מס שבח הינו מס המוטל על מוכר של נכס מקרקעין, ומחושב באופן עקרוני (החל משנת 2014), בגובה של 25% על ההפרש בין המחיר שבו המוכר רכש את הנכס, למחיר המכירה של הנכס (בניכוי הוצאות הניתנות לקיזוז). עם זאת, ישנם מצבים שונים בהם המוכר זכאי לפטור מתשלום מס שבח. כאשר משפרי דיור (״דירת מגורים יחידה״), קרי אנשים המבקשים למכור את דירתם הישנה ולעבור לדירה חדשה שקנו, חוק מיסוי מקרקעין מעניק להם תקופה של 18 חודשים למכור את הדירה הישנה, לאחר רכישת הדירה החדשה, ועדיין להנות מהפטור מתשלום מס שבח בגין מכירת דירה יחידה. 

כעת נקבע בהוראת שעה כי מי שתקופת הפטור שלו ממס שבח (אותם 18 חודשים לעיל) מסתיימת בין התאריכים 1.3.20-1.10.20, יקבל הארכה נוספת של ארבעה חודשים, מן היום שבו אמור היה להסתיים הפטור שלו, וזאת מתוך הבנה שהקורונה יצרה אצל אנשים רבים עיכובים במכירת דירתם הישנה.

הפחתה של מס רכישה

השינוי הבולט ביותר שנעשה בימים אלו הוא תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין, שהפחית את מס רכישה למשקיעים, קרי רוכשים של דירה שנייה בבעלותם (מלבד דירת מגורים). התיקון לחוק שיזם שר האוצר, ישראל כץ, משיב את שיעורי מס הרכישה לאלו שהיו לפני התקופה של שר האוצר לפיד, ומוריד אותם באופן דרמטי, כפי שיפורט להלן: 

  • עד 1,292,280 ש"ח – 5% .
  • מעל 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6% .
  • מעל 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7% .
  • מעל 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8% .
  • מעל 17,794,305 ש"ח – 10%

התיקון נועד להכניס את משקיעי הנדל״ן בחזרה אל השוק (אחרי ששרי האוצר הקודמים, כחלון ולפיד, ניסו לדחוק אותם החוצה, במטרה לנסות ולהוריד את מחירי הדיור). התיקון עורר לא מעט הדים, ונאום של ח״כ מרב מיכאלי ממפלגת העבודה בנושא שבר את הרשת.

כמו כן, ובדומה להארכת תקופת הפטור ממס שבח, הוארכה תקופת הפטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה בחמישה חודשים, מתוך הבנה שנוצרו עיכובים בעסקאות עקב תקופת הקורונה.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה