אסיפת דיירים

איסור כינוס דיירים ביטול חוזה פינוי בינוי

צו בריאות העם אוסר לקיים התכנסות של מעל 2 אנשים דיירים ובשל כך לא ניתן לבצע כנס דיירים טרם חתימה על הסכם התקשרות לביצוע פרויקט, כמתחייב מהוראות חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) התשס"ו – 2006. יזמים שיפרו הוראה זו ויחתמו עם דיירים על חוזים לביצוע עסקה זו, חשופים לביטול חוזי ההתקשרות.

על פי חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) התשס"ו – 2006, לפני החתימה על עסקת פינוי ובינוי ראשונה בבית משותף, על היזם לבצע כינוס של בעלי הדירות בבית המשותף, לאפשר היכרות משותפת של בעלי הדירות עמו ולהציג לדיירים את סוג העסקה המוצע על ידו. 

ביום 2 בפברואר, 2020 הותקן צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) בידוד בית והוראות שונות (הוראת שעה), התש"ף-2020 אשר תוקן מעת לעת, לפיו נקבע, בין היתר, כי אין לקיים שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר באולם אחד וכן אין להתיר זאת במרחב הציבורי למעט בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד. 

ביום 15 במרץ, 2020 הותקנו תקנות לשעת חירום בדבר אכיפה פלילית ומינהלית של הוראות צו בריאות העם. בנוסף, ביום 17 במרץ, 2020 פרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית למנהלי המנהלות ההתחדשות העירונית  הבהרות בנוגע למשבר נגיף הקורונה. לטענת הרשות, מטרת כנס הדיירים על פי החוק היא לאפשר למספר רב ככל הניתן של בעלי הדירות לשמוע על פרטי העסקה ולקבל החלטה משותפת בנושא. בהתאם לכך הבהירה הרשות למארגנים וליזמים הפועלים ברשויות המקומיות, להימנע מעריכת כנסי בעלי דירות בבתים משותפים בעת הזו, וזאת עד להודעה חדשה ומעודכנת של משרד הבריאות. 

עוד הודיעה הרשות כי אין בהנחיה זו כדי לפטור מהוראות החוק, לרבות הוראת סעיף 1ג לחוק, המאפשר לבעלי הדירות לבטל עסקת התחדשות עירונית אשר נחתמה תוך הפרת חובת הכינוס האמורה. נציין כי הוראת סעיף 1 ג' לחוק מאפשרת לרוב בעלי הדירות בבית משותף לבטל עסקה כאמור, אם טרם חתמו 40% מבעלי הדירות בבית המשותף. 

לאור הוראת צו בריאות העם, התקנות לשעת חירום והבהרת הרשות, אנו ממליצים ליזמים לפרויקטים מסוג פינוי בינוי אשר טרם ערכו כנסי דיירים, להימנע מעריכת כנסי דיירים בשל החשיפה הפלילית והמינהלית מכוח התקנות. עוד אנו ממליצים לעכב את החתימה על חוזי ההתקשרות שכן חתימות הדיירים בתקופה זו ללא עריכת כנס הדיירים מנוגדת למטרת החוק ועלולה להתבטל.  

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה