י.ד. שחור: חוק המכר

תקנות חדשות לחוק המכר מעגנות בחוק את תהליך השלמה ומסירת דירה מקבלן

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה) תשפ"א – 2021

פורסם ביום: 4/3/21 | מועד תחילה: 4/4/21

התקנות יחולו רק לגבי פרויקט בנייה שחוזי המכר לגבי כל הדירות הכלולות בו נכרתו החל ממועד התחילה ואילך.

1. דירה "שבנייתה הושלמה" לפי חוק המכר דירות – לשם הוכחת השלמת בנייתה נדרש כי יתקיימו 3 תנאים מצטברים:

1.1. הרשות המקומית הנפיקה אישור אכלוס לבניין/לדירה (טופס 4) או תעודת גמר.

1.2. המוכר חיבר את הדירה לתשתית החשמל קבועה או זמנית ונמסר אישור על כך מחברת החשמל או מהרשות המקומית.

1.3. המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מתאגיד המים או מהרשות המקומית.

יצוין כי דירה שחוזה המכר קדם ליום התחילה ואשר בנייתה של הדירה טרם הושלמה או טרם נמסרה החזקה בה – יחולו הוראות התקנות הקודמות משנת 1976 [ שם נקבע כי "אישור מאת מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בדבר השלמת בנייתה של דירה, לפי המפרט שבהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, אשר המוכר המציא לקונה, ישמש הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1) לחוק."].

2. מסירת חזקה בדירה: תתבצע רק כאשר המוכר והקונה או נציגיהם נמצאים בדירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ביניהם.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה