Urban Regenarate

הצעת חוק לתיקון עיוות בגובה היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי

לפי פרסומים בתקשורת, במשרד המשפטים וברשות להתחדשות עירונית עמלים לקבוע בחקיקה את סוגיית היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי. המצב החוקי כיום הוא שכל רשות מוניציפלית קובעת בעצמה את המדיניות בנושא היטלי השבחה, מדיניות שיש לה השלכות של עשרות מיליוני שקלים. 

איך הדבר עובד? כאשר יזם מבקש לקדם פרויקט התחדשות עירונית במקום מסוים, הוא שוכר שמאי שמפיק דו״ח שיוצר הערכה לגבי אחוזי הרווח שיניב המיזם. מועצת העיר מעיינת בדו״ח, ובהתאם לו רשאית להעניק פטור בשיעור מסוים מגביית היטל השבחה, כאשר לרוב לא ניתן פטור. כעת משרד המשפטים והרשות להתחדשות עירונית מבקשים להעביר חקיקה שתחלק את הערים לאזורים שונים, ובכל אחד מהם תוגדר מראש המדיניות לגביית היטל השבחה: פטור מלא מהיטל השבחה, גביית היטל בשיעור 50% מהרווח (השיעור המקובל כיום), ובמקרים הרגילים, יעמוד ההיטל על 25% מגובה הרווח הצפוי. כלומר, התיקון צפוי להוריד את מרבית המיזמים להיטל השבחה של- 25% במקום 50%.

הנושא של היטל השבחה כיום מונח כאבן ריחיים על צווארם של פרויקטים של פינוי בינוי, הן ביחס למועד שבו נקבע ההיטל בתהליך התכנוני של הפרויקט, והן בשיעורו הגבוה, כאשר לעיתים גובה ההיטל יכול להפוך פרויקט ללא רווחי. משום כך, מדיניות הרשות להתחדשות עירונית הינה מבורכת, היות והיא אמורה לייצר ודאות תכנונית. עם זאת, חשוב יהיה עדיין לשמר על מימד מסוים של גמישות נקודתית, ולהתייחס לכל מקרה לגופו, וזאת על מנת שלא לאיין את רווחיות הפרויקט (שהרי אם הפרויקטים לא יהיו רווחיים, אז פשוט לא יבוצעו פרויקטים מסוימים של התחדשות עירונית, וכל הצדדים יפסידו). מכל מקום, יש לקוות כי תקום ממשלת קבע במדינת ישראל בהקדם, על מנת שנושא זה (ועוד נושאים רבים אחרים) יוכלו לצאת לדרך.

חייגו עכשיו
נגישות
גלול כלפי מעלה